Przewodnik dla studenta

Prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Medycznej nabywa się z chwilą założenia konta bibliotecznego oraz uaktywnienia karty bibliotecznej.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w Bibliotece Medycznej oraz podpisania oświadczenia o jego znajomości.

 

Studentów I roku zachęcamy do skorzystania ze szkolenia bibliotecznego na platformie e-learningowej Moodle (wersja testowa). Aby skorzystać ze szkolenia należy zalogować się jako "GOŚĆ".

moodle

Zapisy do Biblioteki

Od dnia 1 stycznia 2014r. zapisy do Biblioteki Medycznej prowadzone są również online poprzez system formularzy elektronicznych.

 • Formularze online dla studentów wypełniają tylko użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia do wypożyczeń na zewnątrz.
 • Studenci innych niepublicznych uczelni dokonują zapisu do Biblioteki na miejscu, przy pierwszej wizycie. Wypożyczenia dla tej grupy użytkowników mogą być realizowane jedynie za kaucją.
 • Aktywacja konta online nie następuje automatycznie, po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej.
 • Aktywowane konto umożliwia zdalne zamówienie książek, ewentualne wydanie karty bibliotecznej następuje w momencie osobistego odbioru zamówionych dzieł w Bibliotece.
 • Konta nieaktywowane przez okres 5-ciu lat ulegają wygaszeniu. Zmiana statusu użytkownika wymaga ponownego ustanowienia konta bibliotecznego.
 • Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem każdy użytkownik, który chce korzystać z zasobów i usług Biblioteki Medycznej zobowiązany jest dokonać corocznej aktywacji konta bibliotecznego w UJCM.
 • Wysłanie formularza zapisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości i akceptacją przepisów regulaminu Biblioteki Medycznej.
Formularze online wypełniają wyłącznie użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia do wypożyczeń na zewnątrz.
Aktywacja konta nie następuje automatycznie; po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej.

 

Formularz aktywacji konta bibliotecznego dla studenta UJ CM

 

Formularz ustanowienia i aktywacji konta bibliotecznego dla studenta wyższych publicznych uczelni Krakowa

 

Formularz ustanowienia i aktywacji konta bibliotecznego dla słuchacza studiów podyplomowych UJ CM

 

Przy zapisie do Bibioteki wymagane jest:

 • Dla studentów UJ:
  - wpis na bieżący rok akademicki
  - elektroniczna legitymacja studencka (ELS)
 • Dla studentów innych wyższych publicznych uczelni Krakowa:
  - wpis w indeksie na bieżący rok akademicki
  - legitymacja studencka oraz dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 

Karta biblioteczna

W Bibliotece obowiązują:

 • Tradycyjne karty biblioteczne wydawane przy zapisie w BJ lub BM osobom, które nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej
 • Elektroniczne legitymacje studenckie.
 

Aktywacja konta jest bezpłatna dla studentów UJ. Studenci innych uczelni płacą 10 zł za ustanowienie konta/wydanie karty bibliotecznej lub 5 zł za aktywację konta na bieżący rok akademicki. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej kosztuje 15 zł.

Karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę Medyczną upoważnia do korzystania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej na zasadach określonych w jej regulaminie.

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie bibliotecznym dzieł z Biblioteki Medycznej nie może przekraczać:

 • 10 tytułów dla studentów UJ CM,
 • 7 tytułów dla studentów pozostałych wydziałów UJ,
 • 4 tytuły dla studentów innych publicznych szkół wyższych Krakowa.

Limit ten może wzrasnąć, gdy użytkownik dodatkowo korzysta z innych bibliotek sieci UJ CM, UJ lub Biblioteki Jagiellońskiej. W każdej z bibliotek obowiązują osobne regulaminy i korzystający muszą tam dokonać odpowiedniej rejestracji.

 

Czas wypożyczenia dzieł uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.
Dla studentów UJ CM:

 • wypożyczenia z tzw. księgozbioru dydaktycznego automatycznie dokonywane są na dany rok akademicki,
 • wypożyczenia z ogólnego magazynu druków zwartych na 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

Dla studentów pozostałych wydziałów UJ oraz innych publicznych uczelni Krakowa obowiązuje zasada wypożyczania dzieł na 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

 

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy nie ma na to dzieło zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Prolongaty można dokonać samodzielnie, z pozycji konta użytkownika przed upływem terminu zwrotu, osobiście w Wypożyczalni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Zamawianie materiałów do wypożyczenia

Zamówienie materiałów z katalogu komputerowego jest możliwe po zalogowaniu w bazie katalogowej z dowolnego komputera. Zamawiać może Czytelnik, który ma konto ważne w danym roku akademickim. Zobacz również Jak korzystać z katalogu komputerowego

Realizacja zamówionych dzieł z magazynów Biblioteki nie powinna przekroczyć 1 godziny. W okresach szczególnego nasilenia ruchu czytelniczego czas realizacji może ulec zmianom.

Przetrzymanie wypożyczonego dzieła lub sprawy do wyjaśnienia w jakiejkolwiek bibliotece UJ skutkują zablokowaniem konta czytelnika, co uniemożliwia zamówienie i rezerwację kolejnych dzieł.

Aby zamówić książkę z katalogu kartkowego należy wyszukać  ją według autora, tytułu lub tematu, wypełnić druk zamówienia podając sygnaturę (numer w prawym górnym roku karty katalogowej) i oddać zamówienie bibliotekarzowi w Wypożyczalni.

 

Odbiór zamówionych materiałów

Materiały biblioteczne zamówione elektronicznie (ze statusu: dostępny) czekają na użytkownika 3 dni robocze.

W przypadku materiałów rezerwowanych (ze statusu: wypożyczony) - 5 dni, liczone od dnia wysłania przez system powiadomienia, informującego użytkownika o możliwości odbioru dzieła, tj. po oddaniu go przez poprzedniego użytkownika.

 

Zwrot i kary za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

Aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci winni zwrócić wypożyczone książki i uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki najpóźniej do dnia 15 września każdego roku akademickiego, o ile dzieła nie zostały wypożyczone na okres krótszy.

W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych dzieł użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika, w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki Medycznej (stosownie do zasad i opłat obowiązujących w Bibliotece Jagiellońskiej). Nagminne przekraczanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów pociąga za sobą czasowe, względnie trwałe, pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów i usług.

W celu wyegzekwowania zwrotu dzieł Biblioteka zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

 

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im dzieł. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić je przy odbiorze dzieła. Użytkownicy odpowiadają materialnie za zagubienie lub uszkodzenie udostępnionych dzieł i nie mogą ich przekazywać innym osobom lub instytucjom.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia dzieł użytkownik jest zobowiązany:

 • odkupić egzemplarz tego samego dzieła - tego samego lub nowszego wydania oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu, lub
 • zapłacić za zagubione lub zniszczone dzieło unikalne, niedostępne w kraju, kwotę odpowiadającą jego trzykrotnej rzeczywistej wartości oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu, lub
 • dostarczyć inne dzieło (dzieła) dostępne na rynku i poszukiwane przez Bibliotekę oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu, lub
 • zwrócić koszt sporządzenia odbitki reprograficznej i jej oprawy oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu.
 

Decyzję każdorazowo podejmuje bibliotekarz dyżurujący w Wypożyczalni.

Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Korzystanie ze zbiorów na miejscu odbywa się na podstawie zasad regulaminowych.

Do dyspozycji studentów pozostaje Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism, Czytelnia Zasobów Elektronicznych oraz  Pracownia Reprograficzna. Prawo do korzystania ze zbiorów w czytelniach ma każdy, po przedłożeniu karty bibliotecznej.

W czytelniach udostępnia się zbiory biblioteki oraz dzieła sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. W czytelniach jest wolny dostęp do półek.
Jeśli poszukiwanej pozycji nie ma w zbiorach czytelni, można ją zamówić z magazynu. W tym celu należy wyszukać publikację w katalogu, wypełnić zamówienie pisemnie (z katalogu kartkowego) lub złożyć zamówienie elektroniczne (z katalogu komputerowego), wybierając miejsce odbioru Czytelnia. Czas realizacji do 1 godz.
W Czytelni Czasopism w wolnym dostępie znajdują się czasopisma bieżące z ostatnich 2 lat, starsze roczniki należy zamówić z magazynu.

Komputerowe bazy danych, czasopisma elektroniczne oraz internetowe zasoby informacji medycznej udostępniane są w Czytelni Komputerowej. Może z nich korzystać każdy, lecz ograniczona ilość stanowisk komputerowych daje pierwszeństwo w korzystaniu pracownikom i studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wskazane jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu pod tel. 12 657 23 10; 12 433 27 76.
Wyniki wyszukiwania można zapisać na swoim nośniku (CD można także zakupić na portierni).

Ponadto Biblioteka oferuje bezprzewodowy dostęp WiFi do swoich zasobów. Po uzyskaniu hasła dostępu od dyżurującego bibliotekarza można korzystać w czytelniach z własnych laptopów. Gniazda elektryczne znajdują się przy każdym stole w czytelni.

Korzystanie z licencjonowanych zasobów spoza sieci UJ CM

Dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM odbywa się poprzez system autentykacji HAN (Hidden Automatic Navigation).

 

Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM.

Inne dodatkowe usługi dla studentów UJ CM należących do kół naukowych

Studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum należącym do kół naukowych i posiadającym aktywne konto użytkownika przysługuje prawo bezpłatnego korzystania z następujących usług wykonywanych na zlecenie przez bibliotekarzy:

 • skanowania zasobów bibliotecznych Biblioteki Medycznej poprzez rejestrację w systemie elektronicznej dystrybucji SDDE;
 • identyfikacji dostępu do źródeł informacyjnych w zasobach innych bibliotek.

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-20
8-20
8-16
8-20
8-20
9-15