Polityka gromadzenia książek, czasopism, baz danych oraz innych materiałów bibliotecznych w UJ CM

Biblioteka gromadzi źródła informacji dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Podstawowym źródłem pozyskiwania materiałów bibliotecznych jest zakup oraz prenumerata, które pozwalają na planowe uzupełnianie zbiorów. Zakupu dokonuje się na podstawie przeglądu nowości wydawniczych, ofert wydawców oraz zgłoszeń czytelników. Materiały biblioteczne w formie darów i wymiany są pozyskiwane od wydawców, autorów publikacji oraz innych bibliotek i instytucji z kraju i zagranicy.

Zakup książek oraz innych materiałów bibliotecznych

Procedura zakupu książek oraz innych materiałów bibliotecznych, takich jak:  płyty CD, filmy DVD, etc.) odbywa się w oparciu o następujące ustawy i rozporządzenia:

 

Zakupu można dokonać na podstawie:

 1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych [Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.; art. 4 pkt 8].
 2. Zarządzenie nr 8/2014 Prorektora UJ ds. CM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM Pełna treść komunikatu
  1. formularza zgłoszeniowego
  2. pisemnego zapotrzebowania skierowanego do biblioteki
  3. samodzielnie

Informacje na temat zakupu książek można uzyskać u pracowników Biblioteki:

 1. mgr Urszula Zdeb urszula.zdeb@bm.cm-uj.krakow.pl (tel.12 657 14 66; 12 433 27 77)
 2. mgr Sylwia Majkowska sylwia.majkowska@bm.cm-uj.krakow.pl (tel. 12 657 14 66; 12 433 27 77)
 3. mgr Lucyna Wilczkiewicz lucyna.wilczkiewicz@bm.cm-uj.krakow.pl – w kwestiach finansowych (tel. 12 658 02 72, 12 433 27 78)
 4. lub pisząc na adres ogólny: gromadzenieksiazki@bm.uj-cm.krakow.pl
   

Ważne ! (dla pracowników UJ CM)

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 2015 roku wszystkie kupowane samodzielnie przez pracowników i zamawiane do zakupu materiały biblioteczne - po ich opracowaniu katalogowym -są wypożyczane na indywidualne konta biblioteczne w ramach tzw. wypożyczeń długoterminowych.

Konta biblioteczne ułatwiają  także dostęp do licznych zasobów  oraz usług oferowanych przez Bibliotekę Medyczną poprzez system HAN. 

Konta pracownicze założone w bazie systemu VIRTUA są ważne przez cały okres pracy w UJ, również po przejściu na emeryturę.

Prenumerata oraz zakup pojedynczych numerów czasopism

Procedura związana z prenumeratą czasopism polskich i zagranicznych odbywa się w oparciu o następujące ustawy i rozporządzenia:

 1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych [Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.].
 2. Zarządzenie nr 8/2014 Prorektora UJ ds. CM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM Pełna treść komunikatu

W związku z tym, że prenumerata wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę czasopism polskich i zagranicznych, Biblioteka - do końca czerwca każdego roku - sporządza listy tytułów, uaktualniane na podstawie zamówień przesyłanych przez zainteresowane jednostki UJ CM.

W przypadku, gdy tytuły czasopism nie są objęte finansowaniem centralnym, konieczne jest podanie w zamówieniu źródła finansowania prenumeraty, tj. nr MPK, nr umowy lub nr zlecenia.

Przed podjęciem decyzji o prenumeracie należy sprawdzić, czy w zasobach elektronicznych Biblioteki wybrany tytuł  jest dostępny w wersji pełnotekstowej.

Należy także wziąć pod uwagę, że w ramach usług realizowanych przez Bibliotekę można skorzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych, a pracownicy UJ CM mogą zamawiać bezpłatnie (poprzez system SDDE) elektroniczne kopie artykułów z wszystkich prenumerowanych przez Bibliotekę czasopism.

Pracownicy CM mają też możliwość samodzielnego zakupu pojedynczych numerów danego czasopisma (np. większej ilości tego samego numeru lub dodatkowego suplementu tematycznego, nieobjętego standardową prenumeratą). Jednak przedstawiając Bibliotece fakturę za takie czasopismo, należy podać w opisie uzasadnienie potrzeby  tego zakupu.

Informacje na temat prenumeraty czasopism można uzyskać u pracowników Biblioteki:

 1. mgr Bożena Brusik-Jach bozena.jach@bm.cm-uj.krakow.pl (tel.12 658 72 56; 12 433 27 79)
 2. mgr Mariusz Ligenza mariusz.ligenza@bm.cm-uj.krakow.pl (tel. 517 385 669)
 3. mgr Lucyna Wilczkiewicz lucyna.wilczkiewicz@bm.cm-uj.edu.pl w kwestiach finansowych (tel. 12 658 02 72, 12 433 27 78)

lub pisząc na adres ogólny: czasopisma@bm.uj-cm.krakow.pl

Wzbogacanie księgozbioru Biblioteki Medycznej o darowizny

Wszystkich pracowników naszej uczelni, którzy są autorami lub redaktorami publikacji monograficznych i podręcznikowych (polskich i zagranicznych) uprzejmie prosimy o przekazywanie jednego egzemplarza danego tytułu w formie daru z przeznaczeniem do zbiorów Biblioteki. Dzięki tej darowiźnie – szczególnie wartościowej, gdy przekazywany egzemplarz zostanie wzbogacony o dedykację autorską – powiększana jest na bieżąco i archiwizowana specjalna kolekcja, która posiada także swoje odzwierciedlenie w opracowywanej przez bibliotekę bibliografii dorobku naukowego pracowników UJ CM.

Osoby zainteresowane przekazaniem książek z prywatnych kolekcji uprzejmie prosimy o kontakt z kierownikiem Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BM pod nr tel. 517 385 669; 12 658 72 56  lub na adres opracowanie@bm.cm-uj.krakow.pl w celu ustalenia przedmiotu oraz formy przekazania tej darowizny. Każdorazowo Biblioteka zastrzega sobie prawo do decyzji o przyjęciu i/lub włączeniu proponowanych publikacji do księgozbioru.

Przekazywanie kolekcji bibliotecznych przez jednostki organizacyjne UJ CM (w ramach procesów likwidacji dawnych bibliotek zakładowych)

Jednostki Organizacyjne UJ CM, planujące uporządkowanie swoich księgozbiorów podręcznych  i depozytowych, prosimy o wcześniejszy kontakt z kierownikiem Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BM pod nr tel. 517 385 669; 12 658 72 56 lub na adres opracowanie@bm.cm-uj.krakow.pl w celu ustalenia terminów i form tych przedsięwzięć.

Odbiór opracowanych i/lub przekazywanych do opracowania materiałów bibliotecznych

Odbiór opracowanych materiałów lub przekazywanie większej partii książek do opracowania może być zrealizowane następująco:

 1. Osobiście, w godzinach funkcjonowania biblioteki (ul. Grzegórzecka 20, Wypożyczalnia), tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-19:00, w środy w godz. 8:00-16:00 oraz soboty w godz. 9:00-15:00).
 2. Książki rozwożone są do sekretariatów jednostek organizacyjnych (znacznie oddalonych od Biblioteki) w środy, w godz. 8.00-15.00.
 3. Książki mogą być również dostarczone i odbierane osobiście w trzech agendach Biblioteki Medycznej tj. w Instytucie Stomatologii (ul. Montelupich 4), Instytucie Zdrowia Publicznego (ul. Grzegórzecka 20) oraz Instytucie Pielęgniarstwa (ul. Michałowskiego 12) w godzinach funkcjonowania tych bibliotek.

Kontakt

Biblioteka Medyczna UJ CM

ul. Medyczna 7
30-688 Kraków
tel. 12 658 02 72, 12 433 27 78
sekretariat@bm.cm-uj.krakow.pl

Zakup książek
tel. 12 658 72 56; 12 433 27 79
gromadzenieksiazki@bm.cm-uj.krakow.pl

Prenumerata czasopism
tel. 12 658 72 56; 12 433 27 79
czasopisma@bm.cm-uj.krakow.pl