Przewodnik dla doktoranta

Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Medycznej wymaga założenia konta bibliotecznego oraz uaktywnienia karty bibliotecznej.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem obowiązującym
w Bibliotece Medycznej oraz podpisania oświadczenia o jego znajomości.

 

moodle
Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia bibliotecznego na platformie e-learningowej Moodle.
 

Zapisy do Biblioteki

Zapisy do Biblioteki Medycznej prowadzone są w jej siedzibie oraz online
poprzez  formularz elektroniczny.

Formularz aktywacji konta bibliotecznego dla doktoranta UJ
 • Aktywacja konta online nie następuje automatycznie, po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej.

 • Aktywowane konto umożliwia zdalne zamawianie książek, wydanie karty bibliotecznej następuje w momencie osobistego odbioru zamówionych dzieł
  w Bibliotece.
 • Karta biblioteczna jest ważna przez rok. Każdy użytkownik zobowiązany jest
  do corocznej aktywacji konta bibliotecznego w UJ CM.

 • Wysłanie formularza zapisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości
  i akceptacją przepisów regulaminu Biblioteki Medycznej.
   

 • Konta nieaktywowane przez okres 5 lat ulegają wygaszeniu. Aktywacja konta wymaga ponownego zapisu do Biblioteki.
   

Przy zapisie do Bibioteki wymagane jest:

 • Dla doktorantów UJ:
  - wpis na bieżący rok akademicki
  - elektroniczna legitymacja studencka (ELS)
 • Dla doktorantów innych wyższych publicznych uczelni Krakowa:
  - wpis w indeksie na bieżący rok akademicki
  - legitymacja studencka oraz dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

   

Karta biblioteczna

W Bibliotece obowiązują:

 • Tradycyjne karty biblioteczne wydawane przy zapisie w BJ lub BM osobom, które nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej
 • Elektroniczne legitymacje studenckie

Aktywacja konta jest bezpłatna dla doktorantów UJ. Doktoranci innych uczelni płacą 10 zł za ustanowienie konta i wydanie karty bibliotecznej lub 5 zł za kolejne aktywowanie konta na bieżący rok akademicki.
Wydanie duplikatu karty bibliotecznej kosztuje 15 zł.

Karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę Medyczną upoważnia do korzystania
ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej na zasadach określonych w jej regulaminie.

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie bibliotecznym dzieł z Biblioteki Medycznej nie może przekraczać:

 • 40 tytułów dla doktorantów UJ CM,
 • 20 tytułów dla doktorantów pozostałych wydziałów UJ,
 • 4 tytułów dla doktorantów innych publicznych szkół wyższych i instytucji naukowych Krakowa.

Limit ten może wzrosnąć, gdy użytkownik dodatkowo korzysta z innych bibliotek sieci UJ CM, UJ lub Biblioteki Jagiellońskiej. W każdej z bibliotek obowiązują osobne regulaminy
i korzystający muszą tam dokonać odpowiedniej rejestracji.

Czas wypożyczenia dzieł uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.

Dla doktorantów UJ :

 • wypożyczenia z księgozbioru dydaktycznego i magazynów druków zwartych dokonuje się na 3 miesiące z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty,
 • dla dzieł zakupionych z własnych programów badawczych po ich opracowaniu można dokonywać wypożyczenia długoterminowego tj. od 1 roku do 5-ciu lat
  z możliwością prolongaty.

Dla doktorantów innych publicznych szkół wyższych i instytucji naukowych Krakowa

 • 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

 

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy nie ma na to dzieło zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu:
​- samodzielnie, z pozycji konta użytkownika,
​- osobiście w Wypożyczalni,
​- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl

Zamawianie materiałów do wypożyczenia

Zamówienie materiałów z katalogu komputerowego jest możliwe po zalogowaniu w bazie katalogowej z dowolnego komputera. Zamawiać może Czytelnik, który ma konto ważne w danym roku akademickim. Zobacz również Jak korzystać z katalogu komputerowego

Przetrzymanie wypożyczonego dzieła lub sprawy do wyjaśnienia w jakiejkolwiek bibliotece UJ skutkują zablokowaniem konta czytelnika, co uniemożliwia zamówienie
i rezerwację kolejnych dzieł.

Odbiór zamówionych materiałów

Materiały biblioteczne zamówione/zarezerwowane elektronicznie czekają na odbiór
- ze statusu: dostępny - 3 dni robocze,
-ze statusu: wypożyczony - 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez system powiadomienia o możliwości odbioru zarezerwowanego dzieła, tj. po oddaniu go przez poprzedniego użytkownika.

Zwrot i kary za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

Aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci winni zwrócić wypożyczone książki
i uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki najpóźniej do dnia 15 września każdego roku akademickiego, o ile dzieła nie zostały wypożyczone na okres krótszy.

W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych dzieł użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika, w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki Medycznej (stosownie do zasad i opłat obowiązujących w Bibliotece Jagiellońskiej). Nagminne przekraczanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów pociąga za sobą czasowe, względnie trwałe, pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów i usług.

W celu wyegzekwowania zwrotu dzieł Biblioteka zastrzega sobie prawo wystąpienia
na drogę postępowania sądowego.

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych
im dzieł. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić
je przy odbiorze dzieła. Użytkownicy odpowiadają materialnie za zagubienie
lub uszkodzenie udostępnionych dzieł i nie mogą ich przekazywać innym osobom lub instytucjom.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia dzieł użytkownik jest zobowiązany
(zgodnie z § 38 Regulaminu):

 • odkupić egzemplarz tego samego dzieła i tego samego lub najnowszego wydania
  oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła, lub
 • zapłacić za zagubione lub zniszczone dzieło unikalne, niedostępne w kraju, kwotę odpowiadającą jego trzykrotnej rzeczywistej wartości oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła, lub
 • dostarczyć inne dzieło (dzieła) dostępne na rynku i poszukiwane przez Bibliotekę
  oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła, lub
 • zwrócić koszt sporządzenia odbitki reprograficznej i jej oprawy oraz wnieść opłaty
  za przekroczenie terminu zwrotu dzieła.

Decyzję każdorazowo podejmuje bibliotekarz dyżurujący w Wypożyczalni.

Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Korzystanie ze zbiorów na miejscu odbywa się na podstawie zasad regulaminowych.

Prawo do korzystania ze zbiorów w czytelniach ma każdy, po przedłożeniu karty bibliotecznej.

W Czytelni Ogólnej udostępnia się zbiory Biblioteki oraz dzieła sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
W czytelni jest wolny dostęp do półek.
Jeśli poszukiwanej pozycji nie ma w zbiorach czytelni, można ją zamówić z magazynu.
W tym celu należy wyszukać publikację w katalogu komputerowym i złożyć zamówienie elektroniczne, wybierając miejsce odbioru: Czytelnia. 
W czytelni znajdują się też czasopisma bieżące z ostatnich 3 lat, starsze roczniki znajdują się w magazynie w Morawicy.

Komputerowe bazy danych, czasopisma elektroniczne oraz internetowe zasoby informacji medycznej udostępniane są w Czytelni Komputerowej. Może z nich korzystać każdy, lecz pierwszeństwo w korzystaniu mają pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wskazane jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu pod nr tel. 12 657 23 10, 433 27 76.
Wyniki wyszukiwania można zapisać na swoim nośniku.
Pracownicy i doktoranci Collegium Medicum mogą korzystać z baz danych 
z komputerów w domu lub miejscu pracy.

 

Korzystanie z licencjonowanych zasobów spoza sieci UJ CM

Dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM odbywa się poprzez system autentykacji HAN (Hidden Automatic Navigation).

 

Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM.

Zajęcia dydaktyczne dla doktorantów „Informacja naukowa i bibliografia"

Zajęcia dydaktyczne dla doktorantów „Informacja naukowa i bibliografia" w ilości 10 godzin dydaktycznych, w formie  warsztatów praktycznych prowadzone są na I roku studiów w semestrze letnim i odbywają się w Bibliotece Medycznej. Przedmiot jest obowiązkowy do zaliczenia I roku studiów. Uczestniczący w zajęciach otrzymują 1pkt. ECTS.

Koordynatorem zajęć jest mgr Anna Uryga, anna.uryga@uj.edu.pl
tel. 12 658-02-72.

Szczegółowe informacje i terminy zajęć dla poszczególnych grup z Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego są podawane w zakładce Szkolenia na stronie głównej Biblioteki oraz w portalu USOS.  

Ponadto pracownicy Oddziału Informacji Naukowej organizują dodatkowe konsultacje
z zakresu wyszukiwania informacji z baz danych, czasopism elektronicznych
oraz medycznych zasobów internetowych. Proponujemy spotkania w małych grupach
lub indywidualnie, w godzinach otwarcia Biblioteki. W celu ustalenia terminu takiego szkolenia prosimy o kontakt z mgr Martą Stokaluk marta.stokaluk@uj.edu.pl,
tel. 12 657 23 10; 12 433 27 76

Prosimy o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi.

Inne usługi biblioteczne

Doktorantom UJ CM przysługuje ponadto prawo bezpłatnego korzystania z następujących usług:

 • skanowanie materiałów z zasobów bibliotecznych Biblioteki Medycznej poprzez system elektronicznej dystrybucji SDDE,
 • identyfikacja dostępu do źródeł informacyjnych w zasobach innych bibliotek,
 • indywidualna konsultacja przy korzystaniu z elektronicznych zasobów biblioteki,
 • sporządzanie pomiarów bibliometrycznych,
 • konsultacja przy wypełnianiu dokumentów, które wymagają podania danych bibliograficznych i bibliometrycznych.

Wymagania Dziekanatów dotyczące przewodów doktorskich

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-15
8-20
8-15
8-20
8-15
 nieczynne