Przewodnik dla studenta

Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Medycznej wymaga założenia konta bibliotecznego oraz uaktywnienia karty bibliotecznej.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w Bibliotece Medycznej oraz podpisania oświadczenia o jego znajomości.

 

moodleStudentów I roku zachęcamy do skorzystania ze szkolenia   bibliotecznego na platformie e-learningowej Moodle.
 

Zapisy do Biblioteki

Zapisy do Biblioteki Medycznej prowadzone są w jej siedzibie oraz online
poprzez system formularzy elektronicznych.

 • Formularze online wypełniają studenci UJ i innych uczelni publicznych.
 • Studenci uczelni niepublicznych dokonują zapisu do Biblioteki na miejscu,
  przy pierwszej wizycie. Wypożyczenia dla tej grupy użytkowników mogą być realizowane jedynie za kaucją.
 • Aktywacja konta online nie następuje automatycznie, po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej.
 • Aktywowane konto umożliwia zdalne zamówienie książek, wydanie karty bibliotecznej następuje w momencie osobistego odbioru zamówionych dzieł
  w Bibliotece.
 • Karta biblioteczna jest ważna przez rok. Każdy użytkownik zobowiązany jest
  do corocznej aktywacji konta bibliotecznego w UJ CM.
 • Wysłanie formularza zapisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości
  i akceptacją przepisów regulaminu Biblioteki Medycznej.
   
 • Konta nieaktywowane przez okres 5 lat ulegają wygaszeniu. Aktywacja konta wymaga ponownego zapisu do Biblioteki.
   

Formularz aktywacji konta bibliotecznego dla studenta UJ CM

Formularz ustanowienia i aktywacji konta bibliotecznego dla studenta wyższych publicznych uczelni Krakowa

Formularz ustanowienia i aktywacji konta bibliotecznego dla słuchacza studiów podyplomowych UJ CM

 

Przy zapisie do Bibioteki wymagane jest:

Dla studentów UJ:
— wpis na bieżący rok akademicki,
— elektroniczna legitymacja studencka.
Dla studentów innych wyższych publicznych uczelni Krakowa:
— wpis w indeksie na bieżący rok akademicki,
— legitymacja studencka oraz dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 

Karta biblioteczna

W Bibliotece obowiązują:
— tradycyjne karty biblioteczne wydawane przy zapisie w BJ lub BM osobom,
   które nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej,
— elektroniczne legitymacje studenckie.

Aktywacja konta jest bezpłatna dla studentów UJ.
Studenci innych uczelni płacą:
—10 zł za ustanowienie konta/wydanie karty bibliotecznej,
— 5 zł za aktywację konta na bieżący rok akademicki.
Wydanie duplikatu karty bibliotecznej kosztuje 15 zł.

Karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę Medyczną upoważnia do korzystania
ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej na zasadach określonych w jej regulaminie.

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie bibliotecznym dzieł z Biblioteki Medycznej nie może przekraczać:
—10 tytułów dla studentów UJ CM,
— 7 tytułów dla studentów pozostałych wydziałów UJ,
— 4 tytuły dla studentów innych publicznych szkół wyższych Krakowa.

Limit ten może wzrosnąć, gdy użytkownik dodatkowo korzysta z innych bibliotek sieci UJ CM, UJ lub Biblioteki Jagiellońskiej. W każdej z bibliotek obowiązują osobne regulaminy
i korzystający muszą tam dokonać odpowiedniej rejestracji.

Czas wypożyczenia dzieł uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.
Dla studentów UJ CM:
— wypożyczenia z tzw. księgozbioru dydaktycznego dokonywane są na 3 miesiące  z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty. Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy nie ma na to dzieło zapotrzebowania ze strony innych użytkowników,
— wypożyczenia z  magazynu ogólnego na 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

Dla studentów pozostałych wydziałów UJ oraz innych publicznych uczelni Krakowa obowiązuje zasada wypożyczania dzieł na 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy nie ma na to dzieło zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu:
— samodzielnie, z pozycji konta użytkownika,
— osobiście w Wypożyczalni,
— za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl

Zamawianie materiałów do wypożyczenia

Zamówienie materiałów z Katalogu Komputerowego jest możliwe po zalogowaniu
w bazie katalogowej, z dowolnego komputera. Zamawiać może Czytelnik, który ma konto ważne w danym roku akademickim.
Zobacz również Jak korzystać z katalogu komputerowego

Czas oczekiwania na zamówione książki wynosi ok. 1 godziny.
W okresach szczególnego nasilenia ruchu czytelniczego czas realizacji może się wydłużyć.

Przetrzymanie książek lub  inne sprawy do wyjaśnienia w  bibliotekach UJ powodują zablokowanie konta czytelnika.

Odbiór zamówionych materiałów

Materiały biblioteczne zamówione/zarezerwowane elektronicznie czekają na odbiór
- ze statusu: dostępny - 3 dni robocze,
- ze statusu: wypożyczony - 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez system powiadomienia o możliwości odbioru zarezerwowanego dzieła, tj. po oddaniu go przez poprzedniego użytkownika.

Zwrot i kary za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

Aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci winni zwrócić wypożyczone książki
i uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki najpóźniej do dnia 15 września każdego roku akademickiego, o ile dzieła nie zostały wypożyczone na okres krótszy.

W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych dzieł użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika, w wysokości ustalonej
przez dyrektora Biblioteki Medycznej (stosownie do zasad i opłat obowiązujących
w Bibliotece Jagiellońskiej). Nagminne przekraczanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów pociąga za sobą czasowe, względnie trwałe, pozbawienie prawa
do korzystania ze zbiorów i usług.

W celu wyegzekwowania zwrotu dzieł Biblioteka zastrzega sobie prawo wystąpienia
na drogę postępowania sądowego.

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych
im dzieł. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić je przy odbiorze dzieła. Użytkownicy odpowiadają materialnie
za zagubienie lub uszkodzenie udostępnionych dzieł i nie mogą ich przekazywać innym osobom lub instytucjom.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia dzieł użytkownik ma możliwość, zgodnie
z § 38 Regulaminu :
— odkupić egzemplarz tego samego dzieła - tego samego lub nowszego wydania
oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła,
— zapłacić za zagubione lub zniszczone dzieło unikalne, niedostępne w kraju, kwotę odpowiadającą jego trzykrotnej rzeczywistej wartości oraz wnieść opłaty
za przekroczenie terminu zwrotu dzieła,
— dostarczyć inne dzieło (dzieła) dostępne na rynku i poszukiwane przez Bibliotekę  oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła,
— zwrócić koszt sporządzenia odbitki reprograficznej i jej oprawy oraz wnieść opłaty
za przekroczenie terminu zwrotu dzieła.

Decyzję każdorazowo podejmuje bibliotekarz dyżurujący w Wypożyczalni.

Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Do dyspozycji studentów pozostaje Czytelnia Ogólna i Czytelnia Zasobów Elektronicznych. Prawo do korzystania ze zbiorów w czytelniach ma każdy,
kto posiada aktualne konto biblioteczne.

W czytelni udostępnia się zbiory biblioteki oraz dzieła sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. W czytelni jest wolny dostęp do półek.
Jeśli poszukiwanej pozycji nie ma w zbiorach czytelni, można ją zamówić z magazynu. W tym celu należy wyszukać publikację w katalogu komputerowym i złożyć zamówienie elektroniczne, wybierając miejsce odbioru Czytelnia. Czas realizacji
do 1 godz.
W Czytelni Ogólnej w wolnym dostępie znajdują się czasopisma bieżące z ostatnich 3 lat, starsze roczniki są dostępne w  magazynie w Morawicy.

Komputerowe bazy danych, czasopisma elektroniczne oraz internetowe zasoby informacji medycznej udostępniane są w Czytelni Zasobów Elektronicznych. Może z nich korzystać każdy, lecz pierwszeństwo w korzystaniu mają pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wskazane jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu pod nr tel. 12 657 23 10,
12 433 27 76.
Wyniki wyszukiwania można zapisać na swoim nośniku.

Biblioteka oferuje bezprzewodowy dostęp WiFi do swoich zasobów. Po uzyskaniu hasła dostępu od dyżurującego bibliotekarza można korzystać w czytelniach z własnych laptopów.

Korzystanie z licencjonowanych zasobów spoza sieci UJ CM

Dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM odbywa się poprzez system autentykacji HAN (Hidden Automatic Navigation).

Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM.

Inne dodatkowe usługi dla studentów UJ CM należących do kół naukowych

Studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum należącym do kół naukowych i posiadającym aktywne konto użytkownika przysługuje prawo bezpłatnego korzystania z następujących usług wykonywanych na zlecenie przez bibliotekarzy:


— skanowania zasobów bibliotecznych Biblioteki Medycznej poprzez rejestrację
  w systemie elektronicznej dystrybucji SDDE,
— identyfikacji dostępu do źródeł informacyjnych w zasobach innych bibliotek.

 

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-15
8-20
8-15
8-20
8-15
 nieczynne