Przewodnik dla innego użytkownika

 

Prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Medycznej nabywa się z chwilą założenia konta bibliotecznego oraz uaktywnienia karty bibliotecznej.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w Bibliotece Medycznej oraz podpisania oświadczenia o jego znajomości.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia bibliotecznego na platformie e-learningowej Moodle (wersja testowa). Aby skorzystać ze szkolenia należy zalogować się jako "GOŚĆ".

moodle

Zapisy do Biblioteki

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zapisy do Biblioteki Medycznej prowadzone są również online poprzez system formularzy elektronicznych.

 • Formularze online wypełniają tylko użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia do wypożyczeń na zewnątrz,
 • Aktywacja konta online nie następuje automatycznie, po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej.
 • Aktywowane konto umożliwia zdalne zamówienie książek. Każdy użytkownik w momencie wypożyczenia dzieł otrzymuje kartę biblioteczną z informacją o numerze własnego konta.
 • Przy zapisie do Biblioteki – od pracowników innych instytucji naukowych Krakowa oraz instytucji i firm sektora ochrony zdrowia – wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu i dowód tożsamości które należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru dzieł do wypożyczenia.
 • W przypadku gdy pracownik szpitala uniwersyteckiego posiada odpowiednią umowę cywilno-prawną z UJ CM - karta biblioteczna daje także prawo do korzystania z usług zdalnego dostępu do licencjonowanych zasobów bibliotecznych poprzez serwer Proxy.
 • Zgodnie z Regulaminem każdy użytkownik, który chce korzystać z zasobów i usług BM zobowiązny jest dokonać corocznej aktywacji konta bibliotecznego w UJ CM.
 • Pozostali użytkownicy nie posiadający praw do wypożyczeń na zewnątrz, którzy chcą skorzystać ze zbiorów i usług na miejscu są również zobowiązani do zapisania się do Biblioteki Medycznej. Zapisy dokonywane są na miejscu w Bibliotece. Dla tej grupy użytkowników wypożyczenia mogą być realizowane jedynie za kaucją.
 • Konta nieaktywowane przez okres 5 lat ulegają wygaszeniu, a każda zmiana statusu użytkownika wymaga ponownego ustanowienia konta bibliotecznego.
 • Pacjenci i ich rodziny, którzy pragną skorzystać z usług biblioteki jednorazowo proszeni są o zgłoszenie tego faktu na portierni lub w wypożyczalni.
 • Wysłanie formularza zapisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości i akceptacją przepisów regulaminu Biblioteki Medycznej.
Formularze online wypełniają wyłącznie użytkownicy, którzy posiadają uprawnienia do wypożyczeń na zewnątrz.
Aktywacja konta nie następuje automatycznie; po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej.

 

Formularz aktywacji konta bibliotecznego dla pracownika szpitala uniwersyteckiego

 

Formularz aktywacji konta bibliotecznego dla pracownika innych uczelni lub instytucji naukowych Krakowa

 

Formularz aktywacji konta bibliotecznego dla pracownika innych instytucji sektora ochrony zdrowia województwa małopolskiego

 

Karta biblioteczna

Karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę Medyczną upoważnia do korzystania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej na zasadach określonych w jej regulaminie.

Ustanowienie konta oraz wydanie karty bibliotecznej jest płatne i wynosi 10 zł za aktywację konta na rok kalendarzowy, aktywacja konta na kolejny okres 12 miesięcy wynosi 5 zł. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej kosztuje 15 zł.

Wypożyczenia na zewnątrz

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie użytkownika dzieł nie może przekraczać:

 • 4 tytułów dla pracowników innych publicznych uczelni i instytucji naukowych Krakowa,
 • 3 tytułów dla pracowników instytucji sektora ochrony zdrowia województwa małopolskiego.

W uzasadnionych okolicznościach Dyrektor lub osoby upoważnione mogą udzielić zezwolenia na wypożyczenie większej ilości dzieł.

 

Czas wypożyczenia

1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

 

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy nie ma na to dzieło zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Prolongatę można dokonać samodzielnie, z pozycji konta użytkownika przed upływem terminu zwrotu, osobiście w Wypożyczalni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Zamawianie materiałów do wypożyczenia

Zamówienie materiałów z katalogu komputerowego jest możliwe po zalogowaniu w bazie katalogowej z dowolnego komputera. Zamawiać może Czytelnik, który ma konto ważne w danym roku akademickim.
Zobacz również Jak korzystać z katalogu komputerowego?

Realizacja zamówionych dzieł z magazynów Biblioteki nie powinna przekroczyć 1 godziny. W okresach szczególnego nasilenia ruchu czytelniczego czas realizacji może ulegać zmianom.

Przetrzymanie wypożyczonego dzieła lub sprawy do wyjaśnienia w jakiejkolwiek bibliotece UJ skutkują zablokowaniem konta czytelnika, co uniemożliwia zamówienie i rezerwację kolejnych dzieł.

Aby zamówić książkę z katalogu kartkowego należy wyszukać ją według autora, tytułu lub tematu, wypełnić druk zamówienia podając sygnaturę (numer w prawym górnym roku karty katalogowej) i oddać zamówienie bibliotekarzowi w Wypożyczalni.

 

Odbiór zamówionych materiałów

Materiały biblioteczne zamówione elektronicznie (ze statusu: Dostępny) czekają na użytkownika 3 dni robocze.

W przypadku materiałów rezerwowanych (ze statusu: Wypożyczony) - 5 dni, liczonych od dnia wysłania przez system powiadomienia, informującego użytkownika o możliwości odbioru dzieła, tj. po oddaniu go przez poprzedniego użytkownika.

 

Zwrot i kary za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

W razie przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych dzieł użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika, w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki Medycznej (stosownie do zasad i opłat obowiązujących w Bibliotece Jagiellońskiej). Nagminne przekraczanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów pociąga za sobą czasowe, względnie trwałe, pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów i usług.

W celu wyegzekwowania zwrotu dzieł Biblioteka zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

 

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im dzieł. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić je przy odbiorze dzieła. Użytkownicy odpowiadają materialnie za zagubienie lub uszkodzenie udostępnionych dzieł i nie mogą ich przekazywać innym osobom lub instytucjom.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia dzieł użytkownik jest zobowiązany:

 • odkupić egzemplarz tego samego dzieła i tego samego lub najnowszego wydania oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu, lub
 • zapłacić za zagubione lub zniszczone dzieło unikalne, niedostępne w kraju, kwotę odpowiadającą jego trzykrotnej rzeczywistej wartości oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu, lub
 • dostarczyć inne dzieło (dzieła) dostępne na rynku i poszukiwane przez Bibliotekę oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu, lub
 • zwrócić koszt sporządzenia odbitki reprograficznej i jej oprawy oraz wnieść opłaty za przekroczenie terminu zwrotu dzieła zgodnie z § 38 Regulaminu.
 

Decyzję każdorazowo podejmuje bibliotekarz dyżurujący w Wypożyczalni.

Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Korzystanie ze zbiorów na miejscu odbywa się na podstawie zasad regulaminowych.

Do dyspozycji użytkowników pozostaje Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism, Czytelnia Zasobów Elektronicznych oraz  Pracownia Reprograficzna. Prawo do korzystania ze zbiorów w czytelniach ma każdy po przedłożeniu karty bibliotecznej.

W czytelniach udostępnia się zbiory Biblioteki oraz dzieła sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. W czytelniach jest wolny dostęp do półek.
Jeśli poszukiwanej pozycji nie ma w zbiorach czytelni, można ją zamówić z magazynu. W tym celu należy wyszukać publikację w katalogu, wypełnić zamówienie pisemnie (z katalogu kartkowego) lub złożyć zamówienie elektroniczne (z katalogu komputerowego), wybierając miejsce odbioru Czytelnia. Czas realizacji do 1 godz.
W Czytelni Czasopism w wolnym dostępie znajdują się czasopisma bieżące z ostatnich 2 lat, starsze roczniki należy zamówić z magazynu.

Komputerowe bazy danych, czasopisma elektroniczne oraz internetowe zasoby informacji medycznej udostępniane są w Czytelni Komputerowej. Może z nich korzystać każdy, lecz ograniczona ilość stanowisk komputerowych daje pierwszeństwo w korzystaniu pracownikom i studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wskazane jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu pod tel. 12 657 23 10; 12 433 27 76.
Wyniki wyszukiwania można zapisać na swoim nośniku (CD można także zakupić na portierni).

Ponadto Biblioteka oferuje bezprzewodowy dostęp WiFi do swoich zasobów. Po uzyskaniu hasła dostępu od dyżurującego bibliotekarza można korzystać w czytelniach z własnych laptopów. Gniazda elektryczne znajdują się przy każdym stole w czytelni.

Kontakt

Oddział Informacji Naukowej BM

tel. 12 657 23 10

e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-15
8-20
8-15
8-20
8-15
 nieczynne